PZIiTS
PZIiTS PZIiTS PZIiTS
PZIiTS
Strona główna
O zrzeszeniu
Kontakt
Oddział

ul. Skłodowskiej 3
20-029 Lublin
tel. (081) 532-27-38
(081) 748 - 27 - 47
fax (081) 532-27-38
e-mail: biuro@pzits.lublin.pl

Konto:
PKO BP SA II Oddział Lublin
45 1020 3150 0000 3902 0028 2657

Nip: 526-000-16-19

O zrzeszeniu
Napisz do nas
 •  Statutu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  zatwierdzony przez Zebranie Delegatów PZITS w dniu 21 października 2016 roku w Ustroniu.
  Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku, nr KRS: 0000053547

   
   
  STATUT
  POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
   

         Stowarzyszenie powstało w 1919 roku jako Zrzeszenie Gazowników Polskich. Przechodząc przeobrażenia przyjmowało kolejno nazwy: od 1922 roku Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, od 1952 roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zrzeszenie jest kontynuatorem tradycji działalności technicznych, organizacyjnych i społecznych wielu pokoleń Polaków rozwijających dziedziny gazownictwa i techniki sanitarnej oraz ochrony środowiska.

   
  ROZDZIAŁ I
  NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

  § 1
  Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych", zwane w skrócie PZITS.
  PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacje, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych. PZITS w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.
  § 2
  1. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest
  miasto stołeczne Warszawa.
  2. PZITS może tworzyć Oddziały jako terenowe jednostki organizacyjne.
  § 3
  1. PZITS jest wpisane do właściwego rejestru stowarzyszeń i ma osobowość prawną.
  2. Oddziały PZITS, mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
  § 4
  PZITS może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz związków
  stowarzyszeń na podstawie uchwały Zarządu Głównego i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  § 5
  PZITS opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw
  może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
  § 6
  1. PZITS używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
  Sanitarnych", z napisem pośrodku ,,Zarząd Główny w Warszawie" lub odpowiednio terenowej jednostki
  organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. PZITS posiada sztandar i odznakę organizacyjną.
  3. PZITS może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla PZITS i specjalności
  objętych jego zakresem działalności, honorową odznakę (srebrną, złotą i złotą z diamentem), medale,
  dyplomy oraz inne wyróżnienia na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

   

   

  ROZDZIAŁ II
  CELE STOWARZYSZENIA l SPOSOBY ICH REALIZACJI
  § 7
  Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicz­nej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach ob­jętych zakresem działania Stowarzyszenia, wymienionych w § l, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjal­nościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.
  § 8
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1.         Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympo­zjów, seminariów, narad, konkursów, wystaw, pokazów, od­czytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kra­ju i za granica.
  2.         Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
  3.         Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swo­ich członków i opiniowanie tych kwalifikacji na wniosek zainteresowanych.
  4.         Współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § l z organizacjami i jednostkami państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom.
  5.         Opracowywanie okresowych raportów o stanie i perspekty­wach rozwojowych branż reprezentowanych przez Stowa­rzyszenie.
  6.         Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych, ener­getycznych i innych stosownych do specjalności objętych zakresem działalności Stowarzyszenia.
  7.         Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy Stowa­rzyszenia z zakresu specjalności zawodowej według § l, w ramach Stowarzyszenia.
  8.         Prowadzenie przewodów kwalifikacyjnych związanych z ustalaniem rzeczoznawców i stwierdzanie przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych z zakresu specjalności § l.
  9.         Opracowywanie i wydawanie norm, normatywów, opinii i wytycznych technicznych oraz współdziałanie przy ustala­niu norm związanych.
  10.     Prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej, techniczno-ekonomicznej i patentowej oraz propa­gowanie stosowania racjonalnych technologii i urządzeń.
  11.     Prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i in­nej działalności gospodarczej.
  12.     Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
  13.     Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków i osób zasłużonych dla Stowarzyszenia.
  14.     Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekre­acyjnej, prowadzenie różnych form pomocy i samopomocy koleżeńskiej.
  15.     Popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości.
  16.     Troszczenie się o warunki pracy i interesy członków Stowarzyszenia oraz o właściwe wykorzystanie potencjału techniczno-wytwórczego inżynierów i techników.
  17.     Współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi sto­warzyszeniami naukowo-technicznymi oraz przy zakłada­niu i powadzeniu Klubów Technika, Domów Pracy Twór­czej i podobnych obiektów.
  18.     Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą.
   
   
  ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI
  § 9
  1.       Społeczność Stowarzyszenia tworzą członkowie:
  1)      zwyczajni,
  2)      honorowi.
  3)      wspierający,
  4)      korespondenci.
  2.      Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiada­jące dyplomy ukończenia studiów wyższych lub szkół śred­nich i wyjątkowo osoby nie posiadające dyplomów wyższe­go lub średniego wykształcenia, które pracują w specjalno­ściach wymienionych w § l i legitymują się wybitnymi osią­gnięciami w tych dziedzinach.
  3.      Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczegól­nie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia lub dziedzin obję­tych jego działalnością.
  4.      Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
  5.      Członkami korespondentami mogą być osoby interesujące się działalnością Stowarzyszenia, a nie odpowiadające warunkom ust. 2.
  6.      Członkami korespondentami mogą być także studenci wyż­szych uczelni technicznych i uczniowie ostatnich dwóch lat średnich szkół technicznych.
  § 10
  1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mieszka­jący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej grani­cami, a także osoby prawne spełniające warunki wymienione w § 9 w odniesieniu do odpowiedniego członkostwa.
  2.      Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być także zagraniczne osoby prawne.
  § 11
  1.      Członków zwyczajnych i korespondentów przyjmuje właści­wy Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kan­dydata popieranego przez dwóch członków zwyczajnych Sto­warzyszenia.
  2.      Godność członka honorowego nadaje Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału zaopinio­wany przez Zarząd Główny.
  3.      Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
   
  § 12
  1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1)      czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  2)      udziału i korzystania ze wszystkich form działalności Sto­warzyszenia, stosownie do ustaleń zawartych w regulami­nach.
  2.      Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich i mogą uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich imprezach or­ganizowanych przez Stowarzyszenie.
  3.      Członkowie wspierający i członkowie korespondenci mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i bier­nego prawa wyborczego.
  § 13
  Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
  l . Przestrzeganie Statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
  2. Realizowanie celów Stowarzyszenia.
  3. Regularne wpłacanie składek członkowskich.
  4. Legitymacja członkowska PZITS jest ważna tylko po stwier­dzeniu dokonania wpłaty bieżącej składki.
  5. Wydane przez Zarząd Główny PZITS uprawnienia wykładow­cy i rzeczoznawcy są ważne jedynie z legitymacją z opłaco­nymi składkami.
  § 14
  Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1.    Zrzeczenia się członkostwa przez zgłoszenie Zarządowi Od­działu lub Zarządowi Głównemu.
  2.    Skreślenia na podstawie Uchwały Oddziału z powodu nie opła­cenia składki członkowskiej przez okres l roku po uprzednim pisemnym przypomnieniu.
  3.    Wykluczenia przez Zarząd Oddziału na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub pozbawienia praw publicznych wy­rokiem Sądu.
  4.    Zaprzestanie działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
  § 15
  1.    Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głów­nego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
  2.    Zapłacenie zaległych składek przywraca członkostwo w Sto­warzyszeniu.
  3.    Członek wykluczony może ponownie być przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Głównego, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia wykluczenia.
  ROZDZIAŁ IV
  WŁADZE STOWARZYSZENIA
  § 16
  1.      Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
  1)      Zebranie Delegatów,
  2)      Zarząd Główny,
  3)      Główna Komisja Rewizyjna,
  4)      Główny Sąd Koleżeński.
  2.      Kadencja tych władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu określonym regulaminem wyborów.
  3.      Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą więk­szością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
  § 17
  1.        Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2.        Zebranie Delegatów może być zwyczajne o charakterze spra­wozdawczo-wyborczym, lub nadzwyczajne.
  4.        Zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny.
  5.        Delegatów oraz ich zastępców spośród członków zwyczaj­nych wybierają Zebrania Delegatów lub Walne Zebrania Od­działów na okres kadencji, według regulaminu Zarządu Głównego.
  § 18
  Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
  l.          Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Główne­go, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  2.        Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Główne­mu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
  3.        Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycz­nej Stowarzyszenia.
  4.        Wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Ko­misji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i ich za­stępców spośród delegatów lub członków nieobecnych na zebraniu, którzy wyrazili pisemną zgodę na wybór.
  5.        Zatwierdzanie regulaminów: obrad Zebrania Delegatów, Za­rządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  6.        Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
  7.        Uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
  8.        Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
  9.        Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
  10.    Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porząd­ku dziennego przez Zarząd Główny lub zgłoszonych przez delegatów.
  11.    Podejmowanie uchwał o występowaniu do władz państwo­wych lub samorządowych w sprawach związanych z roz­wojem techniki sanitarnej oraz obrony żywotnych interesów naszych członków.
  § 19
  1.        Zebranie Delegatów jest prawomocne przy udziale co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. Uchwały Zebrania Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów.
  2.        Obrady Zebrania prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie Delegatów.
  § 20
  1.      W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział:
  1)      delegaci Oddziałów, wybrani na Zebraniach Oddziałów,
  1)      członkowie honorowi,
  1)      członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  2.      Mandaty delegatów, wybranych zgodnie z ustępem l, zachowują ważność w okresie pomiędzy dwoma Zebraniami Delegatów.
  3.      W zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni członkowie zwyczajni jeśli nie są delegatami, prze­wodniczący głównych branżowych sekcji naukowo-tcchnicznych, redaktorzy naczelni czasopism PZITS oraz po jednym przedstawicielu członków wspierających jak również zapro­szeni goście.
  § 21
  O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów Za­rząd Główny zawiadamia delegatów za pośrednictwem Oddzia­łów co najmniej na 30 dni przed terminem.
  § 22
  1.      Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane na pod­stawie uchwały Zarządu Głównego podjętej z inicjatywy wła­snej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wnio­sek Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej jedną trzecią ilości członków Stowarzyszenia.
  2.      Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów powi­nien zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania Zebrania i jego cel.
  3.      Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie najpóźniej 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Nie dotyczy to terminu zebrania mającego na celu zmianę Statutu. Termin tego zebrania może być dostosowany do terminu opra­cowania propozycji zmian Statutu.
  § 23
  1.        Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okre­sie między Zebraniami Delegatów i za swoją działalność od­powiada przed Zebraniem Delegatów.
  2.        W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1.         Prezes Stowarzyszenia, wybrany oddzielnie przez Zebra­nie Delegatów,
  2)        członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w licz­bie 12-15 i 4 zastępców,
  3)        prezesi Oddziałów Stowarzyszenia,
  4)        Sekretarz Generalny, powołany przez Zarząd Główny,
  5)        Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji.
  § 24
  Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu - Prezydium składające się z Prezesa, trzech wiceprezesów, skarbnika, zastęp­cy skarbnika, sekretarza generalnego i dwóch członków Prezy­dium. Wiceprezesi, skarbnik, jego zastępca i dwaj członkowie wybierani są przez Zarząd Główny spośród swego grona.
  § 25
  1.        Zasadę działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez zebranie Delegatów.
  2.        Do ważności uchwał Zarządu Głównego i jego Prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów roz­strzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
  3.        Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
  4.        W posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział przedsta­wiciel Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
  § 26
  Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1.        Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowie­niami Statutu, wytycznymi i uchwałami Zebrania Delegatów.
  2.        Zwoływanie Zebrań Delegatów w sposób przewidziany w Statucie.
  3.        Przedstawianie Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalno­ści merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad gospodarki finan­sowej.
  4.        Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Sto­warzyszenia.
  5.        Zatwierdzanie rocznych bilansów finansowych i uchwala­nie rocznych planów budżetu.
  6.        Uchwalanie wysokości składek członkowskich i ich podział pomiędzy Oddziały i Zarząd Główny.
  7.        Uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia z wyjątkiem za­strzeżonych do kompetencji zebrania Delegatów. Regula­miny dotyczące jednostek oddziałowych wydaje Zarząd Od­działu we własnym zakresie.
  8.        Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, pro­wadzenie działalności gospodarczej oraz ustalanie zasad go­spodarowania majątkiem w Oddziałach.
  9.        Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz określanie terenu ich działania i siedzi­by.
  10.    Wyrażanie opinii odnośnie uzyskania osobowości prawnej przez Oddział.
  11.    Tworzenie i rozwiązywanie głównych sekcji branżowych, głównych komisji problemowych, izb inżynierskich, klubów i branżowych związków członków wspierających oraz po­dejmowanie uchwał w sprawie odwołań od skreślenia i wy­kluczenia, jak również reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  12.    Występowanie do władz państwowych w sprawach ochrony zawodu inżyniera i technika przed degradacją zawodową i materialną.
  13.    Podejmowanie uchwał o: przystąpieniu do związków sto­warzyszeń krajowych, członkostwie w międzynarodowych stowarzyszeniach i współpracy ze stowarzyszeniami zagra­nicznymi.
  14.    Ukierunkowanie, nadzór merytoryczny i ocena działalności Oddziałów i jednostek działalności gospodarczej, Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu zobowiązań Zarządów Oddziałów zawartych bez zgody Zarządu Głównego.
  15.    Ustalanie wysokości opłat za przewód na tytuł rzeczoznaw­cy, specjalizacji inżyniera lub technika i uprawnień zawo­dowych.
  16.    Występowanie z wnioskiem na Zebranie Delegatów o nada­nie lub pozbawienie godności członka honorowego.
  17.    Nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów, wy­stępowanie o inne odznaki i odznaczenia państwowe dla wy­różniających się w pracy społecznej członków Stowarzysze­nia lub jego jednostek.
  18.    Inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z za­granicą.
  19.    Wszechstronne propagowanie celów i działalności Stowa­rzyszenia.
  20.    Opracowywanie okresowych raportów o stanie i perspekty­wach rozwojowych branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie. Raporty te powinny być przekazywane władzom pań­stwowym i publikowanie w organach Stowarzyszenia.
  21.    Podejmowanie innych czynności związanych z realizacją za­dań statutowych nie zastrzeżonych do kompetencji Zebra­nia Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  § 27
  1.        W okresie działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
  2.        Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 8 razy w roku.
  3.        Uchwały Prezydium podlegają, zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
  4.        Prezydium Zarządu Głównego powołuje w razie potrzeby ko­misje o charakterze doraźnym.
  5.        Do ważności uchwał Prezydium niezbędna jest obecność Pre­zesa lub jednego z wiceprezesów oraz obecność co najmniej połowy liczby członków Prezydium. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
  § 28
  1.        Sekretarz Generalny powinien być zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia i odpowiada przed Zarządem Głównym za całokształt prac Biura Zarządu oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych w pracy Stowarzyszenia.
  2.        Sekretarz Generalny może być zatrudniony w Stowarzysze­niu i swoje obowiązki wykonuje na zasadach ustalonych w regulaminie, uchwalonym przez Zarząd Główny.
  § 29
  Naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Główna Komisja Rewizyjna, wybrana przez Zebranie Delegatów w liczbie 5 członków i 2 zastępców. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.
   
   
  § 30
  Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1.        Wykonywanie kontroli: co najmniej dwa razy w ciągu ka­dencji całokształtu działalności Stowarzyszenia i głównych sekcji branżowych, centralnych komisji oraz innych orga­nów Zarządu Głównego, jej zgodności ze Statutem, uchwa­łami Zebrania Delegatów i z uchwałami Zarządu Główne­go, jak również corocznej kontroli działalności finansowo-gospodarczej oraz w miarę potrzeb kontroli doraźnej. Główna Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac rzeczoznawców.
  2.        Składanie