PZIiTS
PZIiTS PZIiTS PZIiTS
PZIiTS
Strona główna
O zrzeszeniu
Kontakt
Oddział

ul. Skłodowskiej 3
20-029 Lublin
tel. (081) 532-27-38
(081) 748 - 27 - 47
fax (081) 532-27-38
e-mail: biuro@pzits.lublin.pl

Konto:
PKO BP SA II Oddział Lublin
45 1020 3150 0000 3902 0028 2657

Nip: 526-000-16-19

O zrzeszeniu
Napisz do nas
 • Z KADENCJI 2009 - 2013

  1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  1.1  Władze Oddziału Lubelskiego PZITS

        W dniu 17 listopada 2009r w Lubelskim Domu Technika odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Kół Oddziału Lubelskiego PZITS, na którym

  w głosowaniu tajnym wybrano:

  Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Wybrany Zarząd po ukonstytuowaniu się dokonał podziału funkcji na kadencję 2009-2013.

  1.2  Skład Osobowy władz Oddziału Lubelskiego PZITS:

  ·         ZARZĄD

  Kol. Janusz Iberszer                - Prezes

  Kol. Konrad Bąkowski           - Wiceprezes

  Kol. Adam Janczewski           - Wiceprezes

  Kol. Elżbieta Kuzioła              - Sekretarz

  Kol. Franciszek Kowal           - Z-ca Sekretarza

  Kol. Mirosław Kabat              - Skarbnik

  ·         KOMISJA REWIZYJNA

  Kol. Radosław Osiak              - Przewodniczący

  Kol. Tomasz Kłyż                   - Z-ca Przewodniczącego

  Kol. Jacek Zakrzewski            - Sekretarz

  Kol. Teresa Kobylańska          - członek

  Kol. Katarzyna Kuranc           - członek

  ·         SĄD KOLEŻEŃSKI

  Kol. Henryk Janczewski         - Przewodniczący

  Kol. Anna Bortacka-Komsta  - Z-ca Przewodniczącego

  Kol. Bożena Syta                    - członek

  Kol. Bolesław Pikul                - członek

  Kol. Robert Malik                   - członek

     KOŁA TERENOWE reprezentują przewodniczący:

  Kol. Jakub Błażukiewicz, Henryk Prus         - Lublin

  Kol. Jerzy Kułaga                   - Biała Podlaska

  Kol. Tomasz Kłyż                   - Zamość

  Kol. Lech Mochniej                - Chełm

     DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

  Kol. Janusz Iberszer

  Kol. Konrad Bąkowski    (Członek Zarządu Głównego)

  Kol. Radosław Osiak

  Kol. Adam Janczewski

  Kol. Katarzyna Kuranc

    SEKCJE ODDZIAŁOWE

  Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji – mgr inż. Janusz Iberszer

  Sekcja Gazownictwa – inż. Konrad Bąkowski

  Sekcja Zaopatrzenia w wodę – dr  Krzysztof Majewski

  Sekcja Kanalizacji – inż. Krzysztof Mielniczuk

  Sekcja Gospodarki Odpadami – mgr inż. Adam Janczewski

  1.3. Siedziba Oddziału

        Oddział Lubelski PZITS mieści się w budynku NOT przy ul. M.C. Skłodowskiej 3

  w Lublinie, pokój nr 20.

  W sprawach bieżących można kontaktować się z Przedstawicielami Władz Oddziału

  w dniach:                                wtorki    w godz. 730 - 1530

  pozostałe dni tygodnia do dyspozycji pod telefonem 601 311 134, 506 163 405  lub 81 748 27 47 w godz. 700 – 1500                                         

  1.4. Zatrudnienie

        W okresie kadencji zostały zatrudnione w Oddziale następujące osoby:

  Małgorzata Zając – gł. Księgowa, spec. d/s członkowskich i działalności rzeczoznawców

   ( umowa o dzieło)

  Członkowie PZITS, którzy angażują się w szkolenia i działalność merytoryczną nie pobierają gratyfikacji.

  1.5. Udział przedstawicieli O/L w pracach Zarządu Głównego PZITS

              Kol. Konrad Bąkowski w kadencji 2008 – 2012 był Członkiem Prezydium Zarządu Głównego, a w nowej kadencji jest członkiem Z/G, i z ramienia naszego oddziału członkiem Komisji Legislacyjnej. Kol. Franciszek Kowal w kadencji 2008 – 2012 był Zastępcą  Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.

  Wystąpienia ZO/L do ZG/PZITS

  Sugestie dotyczące obchodów 90–lecia PZITS. Kalendarium działalności organizacji inżynierskich na Lubelszczyźnie. Przykładowa tematyka działalności Oddziałów PZITS. Propozycja w sprawie ustanowienia medalu 90-lecia PZITS. Propozycja działań w sprawie opracowania witryny internetowej Z.G. Sugestie dotyczące działań SNT w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów techniczno budowlanych. Propozycja zorganizowania przez ZG PZITS konferencji p.t. Proekologiczne użytkowanie urządzeń gazowych. Projekt wystąpienia do Zarządu Głównego NOT w sprawie zwalczania towarów podrabianych ACTA. Ocena regulaminu Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS. Przemyślenia na temat propozycji Kodeksu Etyki Zawodowej PZITS. Stanowisko w sprawie projektu Tez Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego, (projekt z 10 lipca 2013 r.).

  1.6. Koła Terenowe i stan osobowy

        Działalność merytoryczną i organizacyjną Oddział opierał na funkcjonowaniu kół zakładowych i terenowych.

  27 lutego 2012r Zarząd Główny przyjął Uchwałę nr 17/2012 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w PZITS, zasady jej podziału, trybu naliczania ich sumy oraz terminu rozliczania z tytułu składek członkowskich między Zarządem Oddziału a zarządem Głównym.

  W jej wyniku zwiększono kwotę składki członkowskiej PZITS z 6zł na 10zł od członka zwyczajnego i z 2zł na 4zł od składki członka zwyczajnego emeryta, rencisty, studenta.

  Ustalono kwotową zasadę podziału składki członkowskiej PZITS w sposób następujący:

  10zł – podział: 6zł dla Zarządu Oddziału i 4zł dla Zarządu Głównego

  4zł – podział: 2zł dla Zarządu Oddziału i 2zł dla Zarządu Głównego.

  Ustalono również, że suma należna Zarządowi Głównemu od zarządu Oddziału z tytułu składek członków indywidualnych liczona jest od zadeklarowanej liczby Członków indywidualnych Oddziału według ich stanu liczebnego na 30 czerwca i 31 grudnia.

  Uchwał ta zmusiła Zarząd Oddziału Lubelskiego do dużego ograniczenia ilości członków, do osób faktycznie opłacających składki.

  Aktualnie istniejące jednostki organizacyjne:

           Koła Terenowe

  - w Lublinie                             - przewodniczący kol. Jakub Błażukiewicz, Henryk Prus

  - w Białej Podlaskiej               - przewodniczący kol. Jerzy Kułaga

  - w Chełmie                             - przewodniczący kol. Lech Mochniej

  - w Zamościu                          - przewodniczący kol. Tomasz Kłyż

           Koła Zakładowe przy:

  - MPWiK w Lublinie              - przewodniczący kol. Adam Janczewski, Krzysztof Majewski

  - MPWiK w Białej Podlas.     - przewodniczący kol. Jerzy Kułaga

  - Politechnice Lub. Wydział Budownictwa  - przew. kol. Anna Życzyńska

  - Politechnice Lub. Wydział Inżynierii Środowiska – przew. kol. Andrzej Raczkowski

  - P.W.PROPER w Lublinie    - przewodniczący kol. Janusz Targoński

  - PGN w Biłgoraju                  - przewodniczący kol. Andrzej Skwarek

  - LPEC w Lublinie                  - przewodnicząca kol. Bożena Syta

  1.7. Dane dotyczące członków zarejestrowanych w Oddziale Lubelskim

  Ilość członków zarejestrowanych na początku kadencji      - 280 osoby

  Z organizacji wypisano                                                         - 191 osób

  obecny stan na na dzień 15.11.2013                                 89  osób

                                                  w tym: inżynierów                - 88

                                                             emerytów                   -   17

                                                            

  Z głębokim żalem informujemy, że w trakcie kadencji odeszli od nas wieloletni członkowie PZITS, kol. Janusz Kwiatkowski, Jakub Błażukiewicz, Janusz Sanecki, Henryk Parol oraz Adam Gładysz.

   Cześć ich pamięci.

   

  1.8. Posiedzenia Zarządu O/L PZITS

        W upływającej kadencji Oddział Zarządu odbył 15 posiedzeń:

  w roku 2009 – 23.11. jedno posiedzenie sprawozdawczo- wyborcze

  w roku 2010 – 6 posiedzeń

  w roku 2011 – 3 posiedzeń

  w roku 2012 – 3 posiedzeń

  w roku 2013 – 3 posiedzenia

  Frekwencja na posiedzeniach wynosiła od 60 do 90%.

  Posiedzenia odbywały się głównie w miarę potrzeb, z udziałem członków Zarządu, przewodniczących Kół Zakładowych i Terenowych oraz członków Komisji Rewizyjnej.

  Protokoły z posiedzeń znajdują się w „Księdze Protokołów Zarządu”.

  Tradycyjnie w styczniu każdego roku odbywały się spotkania noworoczne Zarządu Oddziału, Kół Terenowych i Rzeczoznawców.

  W ciągu ostatnich 6 lat organizowane były wspólne spotkania świąteczne z przedstawicielami Polskiej Korporacji Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji Oddziału Lubelskiego.

  2. DZIAŁALNOŚC MERYTORYCZNA

  2.1. Działalność szkoleniowa

        W czasie trwania kadencji prowadzona była działalność szkoleniowa.

  Na podstawie zawartych w poprzedniej kadencji umów z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa na prowadzenie szkoleń branżowych dla członków Izby, odbywały się w latach 2010 i 2011 szkolenia dla branży sanitarnej. Szkolenia te, były finansowane przez LOIIB, a wypracowany zysk podwyższał stan finansowy Oddziału i przyczynił się

  w znacznym stopniu do wzmocnienia kondycji finansowej Oddziału. Niestety w kolejnych latach z niezależnych od nas względów ta współpraca wygasła. Należy nadmienić, że na szkolenia wolny wstęp mieli członkowie Oddziału Lubelskiego PZITS.

  Wybrane tematy sesji szkoleniowych i prezentacji urządzeń sanitarnych

  Nowoczesne rozwiązanie problemów zagospodarowania i oczyszczania wód deszczowych;

  Efektywne wykorzystanie biomasy w technice grzewczej;

  Nowoczesne systemy rurowe w sieciach kanalizacyjnych;

  Nowoczesne rozwiązania w ciepłownictwie i technice wentylacyjnej;

  Systemy ciepłownicze – odgazowanie próżniowe – nerka ciepłownicza;   

  Systemy instalacyjne i pompowe w technice sanitarnej (wodociągowej i ciepłowniczej);

  Tłocznie ścieków;

  Innowacyjne techniki w systemach kanalizacyjnych;

  Systemy kogeneracyjne;

  Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego; Kotły kondensacyjne;

  Kolektory słoneczne wielkopłytowe;

  Nowelizacje prawa budowlanego;

  Nowe rozwiązania w ciepłownictwie;

  Metanizacja lub kompostowanie dynamiczne odpadów komunalnych;

  Oczyszczanie wód deszczowych – najważniejsze zagadnienie w zagospodarowaniu wód  opadowych;

  Kompletne systemy do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PE i PP w kanalizacji deszczowej, sanitarnej, systemach drenażowych;

  Nowoczesne systemy transportu i podczyszczania ścieków deszczowych;  

  Włazy samopoziomujące – innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury jutra;

  Systemy wpustów grawitacyjnych – sprawdzone rozwiązania dla dachów płaskich.

  2.2. Referaty wygłoszone na zebraniach plenarnych O/L z udziałem rzeczoznawców PZITS oraz wykładowców i studentów Politechniki Lubelskiej.
  Ukryte intencje i skutki nieprzewidziane aktów prawnych z zakresu budownictwa;

   Jubileusz 90–lecia PZITS;

  Inżynier Anastazy Suligowski założyciel Gazowni Lubelskiej;

  Funkcjonowanie sieci i instalacji gazowych w standardach europejskich;

  Przyłącza gazowe do budynków;

  Tryb przyznawania nagród Ministerstwa Infrastruktury z a prace dyplomowe i wydawnicze; Bezpieczeństwo użytkowania gazu; 

  Modernizacja instalacji gazowych;

  Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej;

  Nowości techniczne w branży sanitarnej na Międzynarodowych Targach Technicznych we Frankfurcie nad Menem;

  Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na rzeczoznawców PZITS;

  Internet współczesne narzędzie inżyniera. Aktualne problemy działalności PZITS. Korzystanie z norm i przepisów techniczno budowlanych zamieszczonych w Internecie. Prezentacja książki kol. Konrada Bąkowskiego p.t. Instalowanie urządzeń gazowych, wydawca SEP, opiniodawca kol. Janusz Iberszer. Prezentacja multimedialna i referat p.t. Poszukiwania złóż gazu łupkowego na Lubelszczyźnie. Aktualne informacje o zmianach i planach działalności nowego Zarządu Głównego PZITS ( relacje uczestników posiedzeń). Zaawansowane technologie energetyczne na bazie reformingu metanu.

  Aktualne problemy modernizacji oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie.

  Zwiedzanie oczyszczalni „Hajdów”  połączone z prezentacją   

  IV wydania książki kol. Konrada Bąkowskiego p.t. Sieci i instalacje gazowe.

  2.3. Omówienie ważniejszych aspektów działalności PZITS w Regionie Lubelskim

  W okresie sprawozdawczych w istotny sposób zmieniły się warunki funkcjonowania samorządów lokalnych w związku z uchwaleniem Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i możliwościami pozyskiwania dotacji celowych z budżetu państwa niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje z UNII Europejskiej.
  Fundusze UE na ochronę środowiska pozwoliły na uruchomienie przedsięwzięć lokalnych związanych z poprawą stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, instalowania kolektorów słonecznych oraz modernizację sieci wodociągowej i urządzeń  uzdatniania wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń do oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki UE umożliwiły przeprowadzenie powszechnej edukacji ekologicznej, a także poprawę stanu i przepustowości dróg lokalnych.

  Środowisko inżynierski regionu włączyło się w znaczący sposób w działania lokalne. Wymagało to konsolidacji działalności O/L PZITS, Lubelskiej Rady Federacji Stowarzyszeń

  Naukowo Technicznych, PZITB, Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Skala przedsięwzięć budowlanych na  Lubelszczyźnie wymaga znacznego zaangażowanie, także w dziedzinie poprawy jakości realizowanych przedsięwzięć budowlanych. Obowiązujące procedury przetargowe preferujące oferty o najniższej cenie wywierają negatywny wpływ na jakość obiektów budowlanych i są częstym źródłem konfliktów miedzy wykonawcami i inwestorami. Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa jakie prowadzi O/L z upoważnienia Zarządu Głównego PZITS otrzymuje wiele propozycji zleceń na opracowanie ekspertyz, także dla potrzeb sądowych.

  2.4.  Wyróżnienia i odznaczenia

  Za działalność w lokalnych strukturach inżynierskich kol. Janusz Iberszer, Konrad Bąkowski oraz Marek Adamski otrzymali w 2011 r. Diamentowe Odznaki Honorowe NOT.

  Za owocną współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego kol. Janusz Iberszer otrzymał w 2011 roku  Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, a kol. Konrad Bakowski „Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego za „Działalność na rzecz postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju Województwa Lubelskiego”.

  2.5.  Integracja inżynierska

  W ramach współpracy z LOIIB, zawarto umowę o stałej współpracy

  naukowo-technicznej, oraz umowy na prowadzenie szkoleń branżowych dla członków Izby

  w latach 2010 i 2011.

  Zorganizowaliśmy 7 spotkań okolicznościowych z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

  Z naszej rekomendacji członkowie PZITS O/L piastowali i piastują wiele ważnych funkcji w LOIIB, w tym:

  Wiceprzewodniczącego LOIIB,

  Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,

  Wiceprzewodniczącego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

  Nasz przedstawiciele wchodzą również w skład:

  Komisji doradczej d.s. OZE przy Marszałku Województwa Lubelskiego,

  Klastra elektroenergetycznego,

  Rady Nadzorczej LDT NOT.

   

  3.  SPRAWY ORGANIZACYJNE

  W dalszym ciągu rozwijamy działalność Zespołu Rzeczoznawców zrzeszonych w naszej Organizacji. Prowadzimy witrynę internetową www.pzits.lublin.pl oraz pocztę elektroniczną z adresem: biuro@pzits.lublin.pl

   

  4. STAN FINANSÓW ODDZIAŁU   na dzień 31.10.2013r  

  Posiadamy na koncie Oddziału     24 014,11zł

  W okresie, którego dotyczy sprawozdanie osiągnięto następujące wyniki finansowe zawarte

  w poniższej tabeli:

   

  LP. RODZAJ KOSZTÓW     od 1.XI.                2009           2010          2011             2012           2013      

  I STAN FAKTYCZNY                                                                                                    (do 31.X)

   

  1     STAN NA POCZĄTEK                  19 639,93       13 314,44    31 876,43     40 163,19     35 387,49

          ROKU

  2      WPŁYWY                                    1 854,19      91 339,86    40 243,62     61 368,09        7 294,02

  4      WYDATKI                                     8 179,68      72 777,87    31 956,86     63 088,79      18 667,40

                                                                             Strata nadzwyczajna         3 055,00

  3      BILANS ROKU                 (3 mies)   - 6 325,49        18 561,99    8 286,76     - 1 720,70     - 11 373,38

  5       STAN NA KONIEC ROKU                       13 314,44       31 876,43         40 163,19       35 387,49      24 014,11